Politika IMS

Politika integrovaného manažérskeho systému

Strategickým cieľom spoločnosti TECHNISERV, s.r.o., ktorá je zameraná na dodávateľskú a servisnú činnosť komunikačných technológií, špeciálnych systémov, s realizáciou, vývojom a servisom komplexných IT riešení v oblasti hlasových a dátových komunikácií, v súlade s víziou a poslaním spoločnosti, je trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov, s ohľadom na požiadavky vyplývajúce zo špecifík každého konkrétneho zákazníka, založených na vysokej úrovni znalostí a skúseností zamestnancov spoločnosti a ich udržiavanie na špičkovej úrovni. Cieľom je neustále zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb, systému kvality a zlepšovanie schopnosti pohotovo reagovať na vývoj trhu a meniace sa prostredie.

Politika manažérskeho systému kvality (QMS)
Na splnenie deklarovaných záväzkov spoločnosti v oblasti zabezpečenia kvality zavádza spoločnosť TECHNISERV, s.r.o. opatrenia, ktoré zabezpečia naplnenie očakávaní zákazníkov pri využití služieb spoločnosti. Spokojnosť a lojálnosť našich zákazníkov považujeme za základ pre úspešný rozvoj nášho podnikania, preto poskytujeme služby, ktoré pomáhajú naplniť potreby a očakávania našich zákazníkov. Podporujeme atmosféru otvorenej komunikácie, plne využívame a rozvíjame tvorivý potenciál našich zamestnancov, vďaka ktorému dosahujeme vysokú kvalitu našich služieb. Riadením a monitorovaním kľúčových procesov spoločnosť zabezpečuje, že naše služby si udržujú stabilne vysokú kvalitu, ktorú naši zákazníci očakávajú. Sústreďujeme svoje úsilie najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu našich služieb, čím predchádzame neefektívnemu zvyšovaniu nákladov a strate spokojnosti zo strany zákazníkov. Aktívne vyhľadávame príležitosti pre zlepšovanie, pružne a rýchlo ich využívame a zmeny premietame do našich služieb, čím zvyšujeme ich hodnotu.
V nadväznosti na požiadavky plnenia požiadaviek zákazníkov v oblasti špeciálnych systémov sme implementovali v roku 2017 požiadavky NATO v súlade so SOŠ AQAP 2110.

Politika manažérskeho systému environmentu (EMS)
Zaviedli sme v našej spoločnosti systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, ktorý sa zaväzujeme sústavne zlepšovať. Tým chceme prispieť k zachovaniu životného prostredia pre budúce generácie.

Uvedomuje si zodpovednosť voči životnému prostrediu, preto sa riadime nasledovnými princípmi:

Politika manažérskeho systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Zaviedli sme v našej spoločnosti systém manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001, ktorý sa zaväzujeme sústavne zlepšovať. Tým chceme prispieť k znižovaniu ohrození pri práci a zlepšovať bezpečnosť práce na všetkých pracoviskách našej spoločnosti.

Uvedomuje si zodpovednosť voči ochrane zdravia a ľudského života, preto sa riadime nasledovnými princípmi:

Politika integrovaného manažérskeho systému je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti TECHNISERV, s.r.o. a vzťahuje na hlavné podnikateľské aktivity a služby spoločnosti TECHNISERV, s.r.o.


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei